แปลภาษาลาว/แปลลาว รับแปลเอกสารลาว โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา |

บริการแปลภาษาลาว แปลเอกสารภาษาลาว พร้อมรับรองเอกสาร ยิ้นขอวีซ่า กงสุล

เราเป็นศูนย์ภาษา รับแปลเอกสารบริการล่าม รับรองเอกสารต่าง ๆ เรารับแปลภาษาลาว?เพื่อให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสารทั้งในและระหว่างองค์กร บริการของเรา ครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรมด้วยที่งานบริการของเราเป็นที่ยอมรับเนื่องจากคุณภาพของการให้บริการและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บริการงานได้ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการงานด้านภาษาของเราบอกถึงความพอใจ เพื่อเป็นการย้ำถึงศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำการให้บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจร นักแปลเอกสารของเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับได้ ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดยใช้เครื่องหรือโปรแกรมแปลภาษา

 

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลโดยตรง มั่นใจได้เลยว่านักแปลของเราคือระดับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจบโดยตรงเกี่ยวกับงานแปลของสาขานั้นๆ เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นับสิบปี รับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ศูนย์แปลของเราคิดราคาอย่างยุติธรรม

บริการแปลเอกสาร?รับแปลภาษาลาว?แปลลาว?เป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาลาว?เป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาลาวเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรลาวเป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาลาว?และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาลาวที่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ บทความ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับ ได้อย่างลึกซึ้ง สละสลวย งดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาลาวแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์ลาว รับพิมพ์ภาษาลาว หรือพิมพ์อักษรลาวตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาลาว ได้ทุกประเภท ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 ? 5
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • แปลเอกสารทางทหาร สด. 43 สด.8 / สด. 9
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ
 • บริการอื่นๆ
 • แปลภาษาอื่นๆ ทุกภาษา

 

ภาษาไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ขอเพียงมีทีมงานแปลเอกสารเป็นเพื่อนคู่คิด คอยดูแล เคียงข้างคุณ อุ่นใจได้เสมอ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้

Comments are closed.

Copyright © 2023 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.