แปลตุรกี/แปลภาษาตุรกี รับแปลเอกสารตุรกี โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา |

แปลภาษาตุรกี รับรองเอกสารภาษาตุรกี

เราเป็นศูนย์การแปลที่มีมาตราฐาน รับแปลเอกสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ฯลฯ รวมทั้งภาษา ?ตุรกี? เรามีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ การศึกษา เป็นต้น และนอกจากนั้นเรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานะภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนการค้า เป็นต้น มีตรารับรองสามารถนำไปยื่นขอตราประทับจากกระทรวงต่างประเทศ เรามีทีมงานที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการแปล คอยให้บริการท่านด้วยความมุ่งมั่น ในคุณภาพ บริการ และ ส่งงานตรงต่อเวลา คุณสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุด การแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ จากการที่เราพยายามคัดเลือกคัดสรรทีมงานแปลที่มีคุณภาพมาโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันเรามีทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานแปลและส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ศูนย์แปลเอกสารของเรา รับแปลภาษาตุรกี?แปลตุรกีเป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาตุรกี?เป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาตุรกีเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรตุรกีเป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาตุรกี?และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา

หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตุรกีที่เข้าใจภาษาตุรกีอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ บทความ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างสละสลวย ลึกซึ้งและงดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาตุรกีแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์ตุรกี รับพิมพ์ภาษาตุรกี หรือพิมพ์อักษรตุรกีตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาตุรกีของเราที่ผ่านมา อาทิเช่น

  • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
  • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
  • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
  • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
  • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา

Comments are closed.

Copyright © 2024 แปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ ทุกภาษา ทุกประเภท ร. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.