0

แปลเยอรมัน/แปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสารเยอรมัน โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาเยอรมัน และ รับรองเอกสารภาษาเยอรมัน

รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญการแปลนับสิบปี ตรวจความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ  รับแปลภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน อิตาลี สเปน และอื่นๆ รวมทั้งภาษา “เยอรมัน”  เราชำนาญในการแปลเอกสารราชการทุกชนิด อาทิ เช่น หนังสือรับรอง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศทางราชการ  ฯลฯ  ทีมงานนักแปล ล่าม  และทีมงานท่านอื่น ๆ มีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการแปลภาษา งานแปลเอกสาร  และงานล่ามในหลากหลายสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นนักแปลหรือล่ามโดยอาชีพ เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลภาษา  งานแปลเอกสารหรืองานบริการด้านภาษาอื่น ๆ จะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน   เรามีบริการแปลด่วน ด้วยความถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบข้อมูลการแปลทุกครั้งก่อนส่งงานโดยเจ้าของภาษา ราคากันเอง ส่งด่วนได้ทั่วประเทศ

รับแปลภาษาเยอรมัน แปลเยอรมันเป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาเยอรมันเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรเยอรมัน เป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา ติดต่อบริการแปลเอกสารของเราวันนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันที่เข้าใจภาษาเยอรมันอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างลึกซึ้ง สละสลวย งดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาเยอรมันแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์เยอรมัน รับพิมพ์ภาษาเยอรมันหรือพิมพ์อักษรเยอรมันตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันของเราที่ผ่านมา

 • รับรองเอกสารภาษาเยอรมัน ขอวีซ่า กงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 • รับแปลคู่มือพนักงาน
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ
 • รับแปลคู่มือการฝึกอบรม
 • รับแปลคู่มือISO
 • รับแปลคู่มือความปลอดภัย
 • รับแปลคู่มือการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ
 • รับแปลคู่มือการใช้อุปกรณ์ การใช้งานเครื่องจักรต่างๆ

และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ทุกประเภท ทุกภาษา

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับบริการแปลภาษาเยอรมันจากเรา

Tags: , ,

 
0

แปลตุรกี/แปลภาษาตุรกี รับแปลเอกสารตุรกี โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาตุรกี รับรองเอกสารภาษาตุรกี

เราเป็นศูนย์การแปลที่มีมาตราฐาน รับแปลเอกสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  ภาษาเยอรมัน  ฯลฯ  รวมทั้งภาษา “ตุรกี”  เรามีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ การศึกษา เป็นต้น  และนอกจากนั้นเรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานะภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนการค้า เป็นต้น มีตรารับรองสามารถนำไปยื่นขอตราประทับจากกระทรวงต่างประเทศ  เรามีทีมงานที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการแปล คอยให้บริการท่านด้วยความมุ่งมั่น ในคุณภาพ บริการ และ ส่งงานตรงต่อเวลา  คุณสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ  ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุด  การแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ จากการที่เราพยายามคัดเลือกคัดสรรทีมงานแปลที่มีคุณภาพมาโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันเรามีทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานแปลและส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ศูนย์แปลเอกสารของเรา รับแปลภาษาตุรกี แปลตุรกีเป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาตุรกี เป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาตุรกีเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรตุรกีเป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาตุรกี และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา

หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตุรกีที่เข้าใจภาษาตุรกีอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ บทความ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างสละสลวย ลึกซึ้งและงดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาตุรกีแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์ตุรกี รับพิมพ์ภาษาตุรกี หรือพิมพ์อักษรตุรกีตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาตุรกีของเราที่ผ่านมา อาทิเช่น

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา

Tags: , , , , ,

 
0

แปลจีน/แปลภาษาจีน รับแปลเอกสารจีน พิมพอักษรจีน โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาจีน รับรองเอกสารภาษาจีน งานล่าม พิมพ์งาน

รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารภาษาจีน รับแปลภาษาจีนด่วน รับแปลภาษาจีนราคาถูก เน้นงานคุณภาพ ตามที่ต้องการ แปลภาษาจีน ตามหลักไวยากรณ์  รับแปลงานภาษาจีน ด่วน รวดเร็ว จากประสบการณ์นักแปลมากกว่า 10 ปี ซึ่งสามารถทำงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ ให้บริการอย่างอบอุ่น รับจ้างแปลเอกสารภาษาจีน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน รับแปลรายงานภาษาจีน รับแปลงานวิจัยภาษาจีน หรือรับแปลวิซ่าภาษาจีน รับแปลคู่มือ รับแปลเอกสารราชการ หรือรับแปลตำราเรียนภาษาจีน  เราบริการได้ครบวงจร ด้วยมาตรฐานการทำงานและความรับผิดชอบ ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรามุ่งให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและมีส่วนช่วยส่งเสริความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจของท่าน  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความต้องการลูกค้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  หากต้องการความมั่นใจในงานแปลเอกสาร ต้องเราเท่านั้น

ศูนย์แปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับจ้างแปลเอกสารจีน เป็นภาษาไทย แปลจดหมาย แปลบทเพลง แปลบทหนัง/ภาพยนตร์ แปลเอกสาร แปลบทความ แปลคู่มือ เมนูอาหาร และอีกมากมาย จากภาษาไทยเป็นจีนภาษาจีนเป็นไทย, อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ติดต่อสอบถามกับ

นอกจากบริการแปลภาษาจีนแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์จีน รับพิมพ์ภาษาจีน หรือพิมพ์อักษรจีนตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

ตัวอย่างบริการแปลภาษาจีนของเรา

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 – 5
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • แปลเอกสารทางทหาร สด. 43 สด.8 / สด. 9
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ
 • บริการอื่นๆ
 • แปลภาษาอื่นๆ ทุกภาษา

��

ทีมงานแปลเอกสารของเราได้แล้ววันนี้ เพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย

Tags: , , , , ,

 
0

แปลภาษาเวียดนาม/แปลเวียดนาม รับแปลเอกสารเวียดนาม โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

แปลภาษาเวียดนาม รับรองเอกสารภาษาเวียดนาม

เราคือศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการแก่ธุรกิจในระดับนานาชาติมาเป็นเวลานาน อาทิเช่น งานบริการด้านภาษา งานแปลเอกสารและงานล่ามเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปนและภาษาอื่น ๆ อีกกว่า 30 ภาษา  รวมทั้งภาษาเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของเรา  ซึ่งในปัจจุบันเป็นประเทศที่ผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งไปประกอบธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี  ศูนย์แปลเอกสารของเราพร้อมให้บริการแก่ท่านในทุกๆ ด้าน ที่ท่านต้องการ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือการติดต่อเจรจาของท่านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

ทีมงานนักแปล ล่ามและครูสอนภาษาของเรา มีทั้งคนไทยและผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย รวมไปถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้อง เพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ศูนย์แปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ ทุกประเภท เราให้บริการแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับจ้างแปลเอกสารเวียดนาม เป็นภาษาไทย แปลจดหมาย แปลบทเพลง แปลบทหนัง/ภาพยนตร์ แปลบทความ ภาษาไทยเป็นเวียดนามภาษาเวียดนามเป็นไทย, อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆอีกมากมายด้วยนักแปลเจ้าของภาษา

นอกจากบริการแปลภาษาเวียดนามแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์เวียดนาม รับพิมพ์ภาษาเวียดนาม หรือพิมพ์อักษรเวียดนามตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาเวียดนามของเรา อาทิเช่น

 • แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ

��

ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทีมงานแปลเอกสาร เพื่อทราบข้อมูลที่น่าสนใจมากมายที่พร้อมให้ได้ท่านอย่างไม่จำกัด

Tags: , , , , ,

 
0

แปลภาษาลาว/แปลลาว รับแปลเอกสารลาว โดย ศูนย์แปลชั้นนำ

Posted by kinglis_xnthai on Jun 20, 2011 in แปลภาษา

บริการแปลภาษาลาว แปลเอกสารภาษาลาว พร้อมรับรองเอกสาร ยิ้นขอวีซ่า กงสุล

เราเป็นศูนย์ภาษา รับแปลเอกสาร บริการล่าม รับรองเอกสารต่าง ๆ เรารับแปลภาษาลาว เพื่อให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสารทั้งในและระหว่างองค์กร บริการของเรา ครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรม ด้วยที่งานบริการของเราเป็นที่ยอมรับเนื่องจากคุณภาพของการให้บริการและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บริการงานได้ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการงานด้านภาษาของเราบอกถึงความพอใจ เพื่อเป็นการย้ำถึงศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำการให้บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจร  นักแปลเอกสารของเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับได้ ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดยใช้เครื่องหรือโปรแกรมแปลภาษา

 

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลโดยตรง มั่นใจได้เลยว่านักแปลของเราคือระดับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจบโดยตรงเกี่ยวกับงานแปลของสาขานั้นๆ เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นับสิบปี รับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ศูนย์แปลของเราคิดราคาอย่างยุติธรรม

บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาลาว แปลลาว เป็นไทย แปลทะเบียนสมรสภาษาลาว เป็นอังกฤษ แปลหนังสือรับรองภาษาลาวเป็นไทย แปลประกาศนียบัตรลาวเป็นไทย หรือ จากอังกฤษเป็นภาษาลาว และ เอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาลาวที่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดได้ภาษาทางการ เพื่อยื่นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ หรือ แปลจดหมาย คู่มือ บทความ เอกสารต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับ ได้อย่างลึกซึ้ง สละสลวย งดงาม

นอกจากบริการแปลภาษาลาวแล้ว เรายังมีบริการรับพิมพ์ลาว รับพิมพ์ภาษาลาว หรือพิมพ์อักษรลาวตามแต่ที่ท่านต้องการอีกด้วย อย่าลืมติดต่อสอบถามเราก่อนวันนี้

บริการแปลภาษาลาว ได้ทุกประเภท ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 – 5
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • แปลเอกสารทางทหาร สด. 43 สด.8 / สด. 9
 • แปลงาน ประเภทอื่นๆ
 • บริการอื่นๆ
 • แปลภาษาอื่นๆ ทุกภาษา

��

ภาษาไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ขอเพียงมีทีมงานแปลเอกสารเป็นเพื่อนคู่คิด คอยดูแล เคียงข้างคุณ อุ่นใจได้เสมอ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้

Tags: , , , ,

Copyright © 2018 แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราชการ ทุกภาษาทุกประเภท. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ แปลเอกสาร.net เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา Kingtranslations.